Tecoma stans

Family: Bignoniaceae

Common Name:  Tecoma, Yellow elder, Yellow bells, Yellow trumpet bush

Origin:  Mexico to Peru , West Indies, USA – Texas