Tecoma smithii

Family: Bignoniaceae

Common Name:  Orange bells, Smiths’ tecoma, Orange trumpet flower

Origin:  South America to Mexico