Plumeria obtusa

Family: Apocynaceae

Common Name: Frangipani, Temple tree, White Frangipani, Singapore plumeria

Origin:  Cuba, Mexico