Bombax ceiba

Family: Malvaccae

Common Name: Indian kapok, Kapok tree, Red cotton tree, Red silk cotton tree, Bombax

Origin: Tropical Asia to Australia