Leptadenia pyrotechnica

Family: Apocynaceae

Common Name:  Markh

Origin: Senegal to India