Acacia galpinii

Family: Araucaria

Common Name: Monkey Thorn

Origin: Southern Africa