Pennissetum aloepecuroides

Family: Poacecae

Origin: Asia, Australia

Common Name: Chinese pennisetum, Chinese fountaingrass, dwarf fountain grass, foxtail fountain grass, or swamp foxtail grass.