Dianella tasmanica vareigata

Family: Asphodelaceae

Common Name: White Striped Tasman Flax Lily

Origin:  Southeastern Australia